onsdag 12 februari 2014

Låt vårdpersonal slippa abort"Nåde den som hyser inopportuna åsikter eller som dristar sig att problematisera etiska spörsmål. "

I tidningen Dagen har Alf Svensson, Europaparlamentariker och f.d. partiordförande för kristdemokraterna skrivit en intressant debattartikel om att införa en samvetsfrihets klausul för vårdpersonal. Denna fråga har blivit aktuell och fått massmedial uppmärksamhet av den anmälan till Diskrimningsombudsmannen (DO) som barnmorskan Ellinor Grimmark har gjort.

Svenssons artikel har rubrik:

"Samvetet måste få utmana lagen."

Svenssons artikel har följande ingress:

"Att göra talet om samvetsklausul enbart till ett slagträ i en abortdebatt är en orimlig förenkling."

Svenssons artikel är intressant både för att han tar upp den viktiga principfrågan om hur vi ska se på den enskilda medborgarens ansvar för sina handlingar och hur vi ska se på frågan om etik/moral contra laglighet. Eller annorlunda uttryck: Är alla handlingar ok bara för att dom är lagliga och kan man acceptera vilka övergrepp som helst på enskildas moraliska övertygelse i lagens namn?Alf Svensson (KD)

Länk till Svenssons artikel:

Svenssens artikel

I sin artikel skriver Svensson bl.a.:

"Enligt min uppfattning innebär en samvetsklausul att staten/lagstiftaren tar sitt ansvar, men att individen själv också har ett etiskt ansvar som inte får svikas.

I vårt land kan, tydligtvis, inte en sansad och ömsesidigt lyhörd etisk debatt föras. Nåde den som hyser inopportuna åsikter eller som dristar sig att problematisera etiska spörsmål. Svart eller vitt ska det vara!

Fundamentalisterna finns så att säga på båda sidor. En del tiger av något slags självbevarelsedrift, andra, utan att blinka, menar och tycker att om människor i andra delar av Europa och världen hyser åsikter och ståndpunkter, som inte överensstämmer med våra svenska, så har man hamnat helt vilse."

I Svenska Dagbladet har Paulina Neuding, chefredaktör för det liberala magasinet Neo, en intressant artikel om samvetsklausul för vårdpersonal under rubriken:

"Låt vårdpersonal välja bort abort."I sin artikel ställer Neuding en intressant fråga:

"Frågan är snarare varför vi har så många aborter över huvudtaget. Jag har svårt att tro att Sverige skulle ha Europas sämsta sexualupplysning, eller att vi skulle ha särskilt många graviditeter som är resultatet av övergrepp eller personliga tragedier."

Neudings artikel i SvD

Neuding analys om de höga svenska aborttalen är tankvärd hon skriver i sin artikel:

"Förklaringen får nog snarare sökas i den syn på aborter som kommit att dominera debatten de senaste decennierna och som innebär att de etiska problem som aborter aktualiserar bagatelliseras, därför att varje avbruten graviditet i första hand ses som ett uttryck och en symbol för kvinnors frigörelse.

Jag efterlyser inte en inskränkt aborträtt, däremot borde landet med EU:s högsta aborttal tillåta vårdpersonal viss samvetsfrihet.

Idag får enskilda läkare och sjuksköterskor bara vägra att utföra eller delta i en abort om kvinnans hälsa är i fara. De borde därutöver ha rätt att vägra ta bort friska foster som är resultatet av vuxna kvinnors medvetna val.

Det skulle också bli en påminnelse om vad som är vårdens grundläggande uppgifter: bota, lindra och trösta."

Det är intressant att Neuding i slutet på sin artikel relaterar till Den Hippokratiska medicinska etiken vars ed, från antiken, var ett självklart inslag på svensk läkarutbildning fram till slutet av 1960- talet.

Länk till artikel om denna ed:

Wikipedias artikel om Den Hippokratiska edenTuve Skånberg (KD)

Tuve Skånberg, kristdemokratisk riksdagsledamot och Direktor för Claphaminstitutet, med flera kommenterar Svenssons och Neudings artiklar i en artikel med rubrik:

"Samvetsfriheten en självklarhet."

Denna artikel finns publicerad dels i tidningen Dagen och på Skånbergs egen blogg:

Skånbergs blogginlägg om samvetsfrihet

I denna artikel gör skribenterna en intressant koppling till svensk lagstiftning som innebär att vårdpersonal är tvingade att medverka vid aborter och relaterar detta till vad som sägs i olika konventioner om samvetsfrihet som Sverige är förpliktade att följa.

Man skriver:
"Det största problemet när det gäller samvetsfrihet i Sverige är att de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, där samvetsfrihet är en självklarhet, inte efterlevs.

Europadomstolen har i ett flertal avgöranden funnit att Sverige kränkt någon av konventionens bestämmelser, vilket föranlett förändringar i svensk lagstiftning. Skulle ett mål om samvetsfrihet inom vården i Sverige bli aktuellt i Europadomstolen, är det mycket i nuläget som talar för en fällande dom.

När Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt slogs det fast, att konventionen ska betraktas som ett grundläggande normsystem för Sverige. Dessutom gäller den allmängiltiga principen om fördragskonform lagtolkning av Europakonventionen, det vill säga svensk lag bör så långt som möjligt tolkas så att den överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden och den praxis som kan ha utvecklats av konventionsorgan. Detta gäller dock inte i Sverige när det kommer till tillämpning av Europakonventionens artikel 9 om samvetsfrihet."

Den 15 maj i år röstades betänkandet 2010/11:UU12 igenom i riksdagen. Betänkandet går tvärs emot resolution 1763 som Europarådets parlamentariska församling antog i höstas, och innebär att de svenska parlamentarikerna i Europarådet bör verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen.

För att tala klarspråk: Resolutionen slår fast den fundamentala rätten till samvetsfrihet och reservationsrätt för vårdpersonal som redan stadgas i Europakonventionen.

Alltså är inte frågan om anställda i vården ska tillerkännas samvetsfrihet eller inte. Sverige är som stat folkrättsligt förpliktat att lojalt fullgöra de åtaganden som följer av Europakonventionen. Därför ska vårdpersonal tillerkännas samvetsfrihet. Detta verkar inte Vårdförbundets vice ordförande, Inger Frisk, ha förstått, när hon hävdar att ”om man har en religiös övertygelse att abort är att döda så kan man inte arbeta som barnmorska”."

På denna blogg har jag skrivit ett annat inlägg om Sveriges svårigheter att följa Europakonventionen inom medicinsk etik, i en kommentar till ett pågående rättsfall där en medelåldersmans dödskamp blev till TV- underhållning:

Mitt blogginlägg om när svårt sjuka patienter blev TV-underhållning
En gammal avskrift av Hippokrates vars ed
från antiken var ett självklart riktmärke för
vårdpersonal fram 1960-talet.

I sin artikel beskriver skribenterna den samvetsfrihets klausul som finns för vårdpersonal i Norge.
Man skriver:

"I vårt grannland Norge är samvetsfriheten väl reglerad enligt följande: ”Det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke onsker å utfore eller assistere ved slike ingrep” och: ”Helsepersonell som av samvittighetsgrunner onsker det, skal fritas fra å utfore eller assistere ved svangerskapsavbrudd.” "

Skribenterna avslutar sin artikel med att kritisera kristdemokraterna som man anser, inte utan anledning enligt min egen mening, har sviket sitt ansvar när det gäller denna fråga.

"Förra året vid KD:s riksting överlämnades en fråga om samvetsfrihet till partistyrelsen för beredning till årets riksting, gällande att ”Rätt till samvetsfrihet ska stadfästas i den svenska lagstiftningen.” Uppenbarligen har partistyrelsen sett detta som problematiskt eftersom de till årets riksting föreslog att yrkande skulle avslås. Årets riksting var inte nöjt med den summariska behandlingen av frågan och ärendet återremitterades till partistyrelsen för att det skulle få en mer gedigen behandling. KD bör nu ta strid om samvetsfrihet inom vården – vem ska annars göra det?"Europadomstolens sessionssal i Strasbourg.

Etiketter: Abort, Medicinskt etik, Etik, Vård, Medicin, Vård etik, Samvetsklausul, Samvete, Ed,  Den Hypokritiska eden, Samvetsfrihet, Norge, Sverige, Europadomstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Diskrimineringsombudsmanen, DO, Vårdförbundet, Kristdemokraterna, KD, Alf Svensson, Europarådet, Riksting,  Europa, EU, Europeiska unionen, Paulina Neuding, SvD, Svenska Dagbladet, Neo, Tidningen Dagen, Dagen, Europaparlamentariker, EU-parlamentariker, Chefredaktör, Partiledare, Riksdagsledamot, Sexualupplysning, Graviditeter, Havandeskap, läkare, sjuksköterska, Barnmorska, Inger Frisk, Europakonventionen, Partistyrelse, Kd:s partistyrelse, Barnmorska, Ellinor Grimmark, Direktor, Claphaminstitutet,
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.