måndag 25 juni 2018

Öka skyddet för vår demokrati

Frankfurt Am Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia von Westen-20110408.jpg


Moderaterna presenterade nyligen några tankar för att stärka det legala skyddet för vår demokrati. I en läsvärd ledare, med rubrik: "Grundlagar som står stadigt", från Nya Wermlandstidningen i Karlstad kommenteras dessa förslag på ett insiktsfullt sätt.

Du kan läsa denna ledare i NWT här

Detta ämne tas även upp i en läsvärd artikel av Staffan Myrbäck i tidskriften Folkhögskolan där EU-juristen Stellan Gärde intervjuvas. Myrbäcks artikel är publicerad under rubriken "Det är enkelt att avskaffa demokratin".Foto från Nürnbergs rättegångens första dag
1945. Där ledande nazister ställdes inför rätta
för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsbrott. Under denna rättegång försvarade
Hermann Göring (längst till vänster
på nedre raden av de åtalade) och flera andra
av de åtalade sina gärningar med att 
Tyskland innan nazismens maktövertagande
hade en infört en lagstiftning byggd på 
folksuveränitet och värdenihilism som gav
den politiska makten rätt att göra vad den vill.   Du kan läsa intervjun med Stellan Gärde här


Jag har i ett tidigare inlägg på denna blogg analyserat hur vår rättstradition av folksuveränitet, som Gärde benämner Folkmakt, tillsammans med vårt intellektuella klimat av värdenihilism har påverkat vår lagstiftning. Att våra grundlagar bygger på rättsprincipen av folksuveränitet, det vill säga en tanke om att ingenting får hindra det som den politiska majoriteten just då vill göra. Denna rättsfilosofi var allmänt populär under senare hälften av 1800- talet och i början av 1900- talet. Men övergavs efter 1945 i den uppgörelse av olika totalitära ideal som genomfördes i flertalet nationer i Västeuropa efter Andra världskriget. Politiker, jurister, filosofer och statsvetare konstaterade att fascismens, nazismens kommunismens och nationalismens illdåd hade varit möjliga bland annat genom att lagstiftningen hade sin grund i principen Folksuveränitet.
  

Barn i Auschwitz när detta koncentrationsläger
befriades i januari 1945. Tyvärr genomfördes aldrig någon uppgörelse med olika totalitära ideologier i Sverige efter 1945. Till skillnad emot våra nordiska grannländer Danmark och Norge, som utifrån sina erfarenheter av den nazityska ockupationen införde ökat skydd för demokratiska- fri och rättigheter. För min egen del ser jag också vänster- eller höger populism som en totalitär ideologi med dess tankar om folkmakt, folkviljans primat över andra värden, hyllande av enhetsstaten och gradering av olika grupper utifrån språk, klass, ras, religion, etnologisk- geografisk- och historisk hemvist etc. Foto från EU-domstolen i Luxemburg.

Du kan läsa mitt inlägg här     

I mitt inlägg tar jag upp ur Sverige på ett negativt sätt skiljer ut sig i detta sammanhang. Vilket bl.a. förklarar varför vi nu har Västeuropas starkaste kommunistparti i (V) och en av de största högerradikala- nationalistpartier i (SD).

Att toleransen för politisk extremism är större i Sverige än i flertalet andra länder i Västeuropa, vilket den så kallade Studentmarxismens nystalinism med rötter i 1968 års studentuppror, som fortfarande har ett stort inflytande inom politik, media, utbildning, juridik och offentlig förvaltning, kan förklaras utifrån att Sverige under sin moderna historia har varit isolerad från övriga Västeuropa. Först av religiösa skäl sedan av politiska skäl. Vi blev sent fullt ut medlemmar av Europarådet, blev ganska sent medlemmar av EU. Sverige är ännu inte medlemmar av Nato.  En annan viktig förklaring som jag tar upp i mitt inlägg är värdenihilism har kommit att dominera vår filosofi och det intellektuella klimatet i Sverige sedan 1920-talet.  Vilket innebär en tanke om att det är meningslöst att tala om rätt eller fel i någon högre mening. Och att resonemang och övertygelser om detta inte ska få ha något inflytande i samhället. Just denna intellektuella dogm har inneburit att Sverige efter Andra världskriget har stannat kvar i en rättstradition och i en filosofi som flertalet andra länder i västra Europa har övergivit. Sverige har helt enkelt blivit alltmer isolerade mentalt från övriga Västeuropa efter Andra världskriget.Domarkopor som används under rättegångar
i EU- domstolen.

Gärde har rätt i sin analys om att ett populistiskt och ett radiakalt parti, som Sverigedemokraterna, kan genom att få egen majoritet eller tillsammans med andra partier, avskaffa mänskliga rättigheter och andra demokratiska värden, som t.ex. rättsväsendets oberoende. Gärde för fram hur man i olika länder har valt att minska risken för den utveckling som nu sker i Polen eller i Ungern. Gärde har rätt i sin analys om att dessa frågor är aktuella och viktiga även i Sverige. Att ledande Sverigedemokrater har uttryckt en förståelse för utvecklingen både i Polen och i Ungern inger oro och borde väcka till efter tanke, inte minst inför höstens val.

Jag saknar i Nya Wermlandstidningens artikel och i Gärdes intervju ett resonemang om att det finns ett tydligt alternativ till vår nuvarande rättstradition, den så kallade rättspositivitiska, det vill säga den naturrättsliga tradition som bland annat Tyskland och Benelux länderna återinförde efter 1945. Denna rättsfilosofi beskrivs i det inlägg som jag länkar till i detta inlägg. Naturrätt innebär bland annat flera medvetna åtgärder för att begränsa statlig makt t.ex. genom att införa författningsdomstolar, regionalt självstyre, införa en andra kammare i de nationella parlamenteten valda av regionala församlingar, ge olika minoriteter ökade rättigheter, legalt erkänna ideella organisationers betydelse och säkra deras oberoende. Till detta kommer det, som Gärde nämner, ta ifrån regeringen makt när det gäller tillsättning av domare och andra högre statliga ämbetsmän. 


Foto från Förbundsförsamlingen i Tyskland som 
1954 valde liberalen Theodor Heuss till
Förbundspresident. Förbundsförsamlingen består
till hälften av det direktvalda Förbundsdagens
ordinarie ledamöter och till hälften av ledamöter
valda av de regionala parlamenten.
Förbundsförsamlingens enda uppgift är att utse
president. Ett exempel på att tillämpa naturrättens
principer om att begränsa och övervaka statlig
makt för att stärka skyddet för demokratin.

Läsa mer:
I Göteborgs Posten har Aleksandra Boscanin skrivit en ledare med rubrik: "Ge lagrådet större inflytande".

Du kan läsa Boscanins artikel om Lagrådet här 


I Expressen har den välkände K G Bergström skrivit en artikel ang moderaternas förslag som publiceras med en låg titel: Diktatur i Sverige inom ett halvår - är det möjligt? Ja tyvärr måste man svara med tanke på hur våra grundlagar ser ut.


Du kan läsa KG Bergströms artikel här


Foto ovan:
Fru Justia, rättvisans Gudinna
här med sin balansvåg.

Etiketter:
Grundlagar, Demokrati, Lagstiftning, Rättsfilosofi, Värdenihilism, Folkmakt, Folksuveränitet, SD, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Populism, Enhetsstat, Naturrätt, EU, EU domstolen, Europarådet, Lagrådet, k g Bergström, Aleksandra Boscanin, Folkhögskolan, Expressen, Göteborgs Posten, Nya Wermlandstidningen, Staffan Myrbäck, Stellan Gärde,  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.